Linnuseirete analüüs

Eesti Ornitoloogiaühing analüüsis Keskkonnainvsesteeringute Keskuse toel Eesti haudelinnustiku seire valimite piisavust, vabatahtlike vaatlejate panust seiretesse ning vabatahtlike toel tehtavate seirete arenguvajadusi. 

Tulemused näitasid, et  iga-aastaselt kogutava andmevalimi suurendamist vajab ligikaudu kolmandik meie linnustikust (58 liiki). Haruldaste pesitsejate (30 liiki) valimi suurendamine seiretes ei ole realistlik, küll aga saab seirevalimit suurendada vähearvukate haudelindude puhul (28 liiki).


Tait on üks neist linnuliikidest, kelle pesitsusteated tulevad pigem juhuvaatlustest kui seiretest. Foto: Andrus Kannel.

Vabatahtlike tööpanus linnuseiretes oli 2018. aastal kokku ligikaudu 5300 töötundi (665 tööpäeva). Töö rahaline väärtus on minimaalset turuhinda arvestades umbes 66 000 eurot. Aastasest riikliku linnuseire eelarvest moodustab see umbes 35%.

Vabatahtlike osalusega seirete puhul on oluline, et  seire korraldus muutuks vabatahtlikega senisest enam arvestavaks. See puudutab nii seirete ettevalmistust, IT-lahendusi kui ka tagasiside andmist. Täiendavate seirete ja loenduste kavandamisel tuleb püüda vältida killustumist ning leida püsiva huviga vabatahtlikke eelkõige paljusid liike hõlmavates pikaajalistesse seiretesse nagu talilinnuloendus, kesktalvine veelinnuloendus, haudelinnustiku punktloendus ja röövlinnuseire. Samas on oluline ka juhuvaatluste propageerimine ja andmete mahu kasv, kuna mitmete vähearvukate ja haruldaste liikide osas on just juhuvaatlused potentsiaalseks allikaks, kust nende liikide kohta infot saada.

Analüüsi koostasid Renno Nellis ja Liis Keerberg. Seirete ja vaatlusprojektide hetkeseisu analüüsisid töösse kaasatud seirete ja vaatlusprojektide koordinaatorid. Teemade arutamiseks laiemas ringis toimus seminar, millel osales ligi 30 linnuseiretega seotud inimest.

Projekt "Vabatahtlike vaatlejate osalusel põhinevate linnuseirete hetkeseisu ja vajakute analüüs" kestis septembrist 2018 kuni jaanuarini 2019 ning seda toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.