Halduskohus tunnistas kormoranimunade õlitamiseks antud load õigusvastaseks

8. detsember 2023

Tallinna Halduskohus rahuldas Eesti Ornitoloogiaühingu kaebuse ja tunnistas Keskkonnaameti kevadised korraldused kormoranimunade õlitamiseks õigusvastaseks.

Keskkonnaamet andis käesoleva aasta 31. märtsil load kormoranimunade õlitamiseks kaheteistkümnel laiul, millest kümme asuvad kaitsealade sihtkaitsevööndites. Eesti Ornitoloogiaühing vaidlustas aprillis halduskohtus kormoranimunade õlitamiseks antud load ning nüüd otsustas Tallinna Halduskohus, et Keskkonnaameti korraldused olid õigusvastased.

Kohus leidis, et kormoranide tekitatav tõsine kahju kalandusele on tõendamata. Ainuüksi see, et kormoran kergesti kättesaadavast kalast toitub, ei kinnita tõsise kahju tekitamist. Keskkonnaamet tugines lubasid andes 15 aastat vanale kormorani ohjamise tegevuskavale, mis omakorda põhines 25 aastat vanadel toitumisuuringutel. Kohus nentis, et kaasaegsete andmete poole pealt on vaidlusalused korraldused äärmiselt kasinalt põhjendatud.

"Õlitamise loa oleks Keskkonnaamet kalavarude kaitseks erandkorras võinud anda siis, kui oleks selgeks tehtud, et kormoran põhjustab rannakaluritele tõsist majanduslikku kahju. Seda ei ole aga välja selgitatud. Kohus ütles, et sellises olukorras on kormorani ohjamine õigusvastane," selgitas Eesti Ornitoloogiühingut kohtus esindanud linnukaitse spetsialist Liis Keerberg.

Halduskohus hindas õigusvastaseks ka õlitamise lubade andmise kaitsealade sihtkaitsevöönditesse. Sellistele aladele õlitamislubade andmiseks olid Keskkonnaameti põhjendused kohtu hinnangul puudulikud. Et laidudel pesitsevad lisaks kormoranidele ka teised, sh kaitsealused ja ohustatud liigid, pidanuks kaaluma ja hindama, millist mõju õlitamisega kaasnev häirimine võib neile teistele liikidele põhjustada. Kohtu hinnangul oli selle tegemata jätmine õigusvastane.

"See on oluline lahend, mis sisuliselt ütleb, et ka lindude suhtes kehtib süütuse presumptsioon – nagu inimest, ei tohi ka lindu süüdi mõista enne, kuni tema süü on tõendatud," märkis Keerberg.

Eesti Ornitoloogiaühing taotles aprillis kohtule esitatud kaebuses kormoranimunade õlitamise lubade tühistamist. Paraku ei andnud ei halduskohus ega ka ringkonnakohus asjas esialgset õiguskaitset ning õigusvastane õlitamine viidi 2023. aasta kevadel ellu. Et load realiseeriti, sai kohus tuvastada nende õigusvastasuse n-ö tagantjärele.

Keskkonnaametil on nüüd 30 päeva jooksul õigus halduskohtu otsus edasi kaevata.

Lisainfot kormorani kohta leiab lehelt www.eoy.ee/kormoranid.

Lisateave:
Kaarel Võhandu
Eesti Ornitoloogiaühingu juhataja
kaarel.vohandu@eoy.ee
Tel 528 7694

Liis Keerberg
Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitse spetsialist
liis.keerberg@eoy.ee
Tel 520 8967

Samal teemal

Kormoranipojad Liivakaril.
Foto: Aarne Tuule

Eesti Ornitoloogiaühing vaidlustas kormoranimunade õlitamiseks antud load

Eesti Ornitoloogiaühing vaidlustas halduskohtus valdavalt kaitsealade sihtkaitsevöönditesse antud load kormoranimunade õlitamiseks.

Loe edasi ...