Eesti haudelinnustiku asustustiheduse andmestiku kogumise välitööd

Projekti eesmärk oli koguda üle-eestiliste transektloendustega uut vajalikku infot haudelinnustiku asustustihedusest, mis võimaldab anda värsketel andmetel tugineva hinnangu Eesti lindude pesitsusaegse arvukuse kohta.

Eesti linnuliikide arvukust hindab regulaarselt Eesti Ornitoloogiaühingu arvukuste hindamise töörühm. Võimalikult täpsed arvukushinnangud on aluseks tõhusale liigikaitselisele planeerimisele. Andmed on vajalikud ka linnudirektiivi aruande koostamisel, mida riik peab Euroopa Komisjonile regulaarselt esitama. Üheks olulisemaks sisendiks tavaliikide arvukuse hindamisel on transektloenduste tulemused.

Eestis oli käesoleval sajandil läbi viidud kaks suuremat transektloenduste projekti: Soome Välisministeeriumi lähialakoostöö fondi ja Helsingi Ülikooli Zooloogiamuuseumi rahastatud projekt "Viron maalinnusto luonnon monimuotoisuuden indikaattorina" (2000-2001) ja Eesti haudelindude levikuatlase raames aastatel 2004-2008 läbi viidud transektloendused (Keskkonnainvesteeringute Keskuse finantseeritud projekt). Uuemad laiaulatuslikud loendused puudusid. Andmete uuendamiseks kavandati nelja aasta jooksul kordusloendused kõigil eespool nimetatud transektidel. Pool loendustest viidi läbi käesoleva projekti raames, pool on kavandatud teostada jätkuprojektis aastatel 2023-2024.

Projekti raames viidi läbi järgmised põhitegevused:

  • digitaliseeriti transektid, mille kohta varem elektrooniline variant puudus;
  • viidi läbi kaks seminari loendusmetoodika õpetamiseks kaastöölistele;
  • tehti loendusi kokku 137 transektil; loendustulemused edastati Keskkonnaagentuurile, kes korraldab vastavalt eelnevale kokkuleppele nende digitaliseerimise ja edasise analüüsi;
  • kaitsekategooriat omavate liikide vaatlused edastati Eesti looduse infosüsteemile (EELIS);
  • koostati jätkuprojekti taotlus loenduste läbiviimiseks ülejäänud transektidel aastatel 2023-2024; jätkuprojekt on Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt heaks kiidetud.


Projekti kestus: detsember 2020 - detsember 2022
Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, projekt nr 17497