Kohus võttis menetlusse Koitjärve raba kahjustava Kõrveveski kuivendusprojekti ehitusloa vaidluse

19. oktoober 2022

Tallinna Halduskohus võttis menetlusse Eesti Ornitoloogiaühingu kaebuse Põllumajandus- ja Toiduameti otsusele anda ilma keskkonnamõju hindamiseta luba Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala ning Natura 2000 linnuala ja loodusala lõunaserva planeeritava maaparandussüsteemi uuendamiseks.

Kuivendussüsteemi soovib uuendada Riigimetsa Majandamise Keskus, kes keeldus menetluse käigus esitamast ametkondade poolt palutud ekspertiisi, mis selgitaks kraavide rekonstrueerimise mõju II kaitsekategooria linnuliigile metsisele ning esmatähtsale siirdesoo- ja rabametsade elupaigatüübile. Vahetult Koitjärve rabaga piirnevate kuivenduskraavide uuendamine viib vett rabast välja ja halvendab suure tõenäosusega kaitseväärtuste seisundit.

Selle asemel, et viia ilmses teadmiste lünga olukorras läbi täiemahuline Natura hindamine, leppisid asjaga seotud ametkonnad kokku mõningates leevendavates meetmetes ja hindamist läbi ei viidud. Selline lähenemine on selges vastuolus Loodusdirektiivi ja asjakohase Euroopa Kohtu praktikaga, mille kohaselt saab Natura hindamisest loobuda vaid siis, kui negatiivne mõju on selgelt välistatud.

Otsuse vaidlustamise täiendavaks põhjuseks oli asjaolu, et hindamata jäeti ka intensiivistuva kuivenduse koosmõju kaitseväe Soodla harjutusvälja eriplaneeringuga. Harjutusvälja territoorium kattub osaliselt Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala ja Natura alaga ning hõlmab Koitjärve raba. Erinevate tegevuste koosmõju teadmata võidakse teha otsuseid, mis kaitstavaid loodusväärtusi pöördumatult kahjustavad.

Eesti Ornitoloogiaühing esitas esmalt vaide Põllumajandus- ja Toiduameti 3. juunil tehtud otsusele. Kuna amet vaiet ei rahuldanud, pöördus ornitoloogiaühing loodusväärtuste kaitseks ja õigusselguse saamiseks kohtusse. Loe täpsemalt.

Sarnane juhtum - Orkjärve Natura 2000 loodusala mõjutava kuivendussüsteemi rajamine - oli Tallinna halduskohtu menetluses Eestimaa Looduse Fondi kaebuse alusel. See kaebus rahuldati ja Vilumäe kuivendusüssteemi ehitusluba tühistati.

Lisateave:
Liis Keerberg
Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitse spetsialist
Tel 520 8967
liis.keerberg@eoy.ee

Samal teemal

Koitjärve raba.
Foto: Ivar Leidus (via Wikimedia Commons).

Vaidlustasime Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealal asuvat Koitjärve raba kahjustava kuivendusprojekti

Eesti Ornitoloogiaühing esitas vaide Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) 3. juunil tehtud otsusele, millega anti ehitusluba Riigimetsa Majandamise Keskusele Kõrveveski maaparandusehitise rekonstrueerimiseks ja Kõrveveski tee ehitamiseks ning jäeti algatamata kuivendusprojekti Natura hindamine.

Loe edasi ...