Aktuaalne

EOÜ uudiskiri

EOÜ uudiskiri ilmub umbes 2-3 korda kuus ja edastab teavet lindudega seotud sündmustest, tegevustest ja uudistest. Ühingu liikmed liidetakse automaatselt.

Liitu EOÜ uudiskirjaga!

* nõutud väli

Auliikmed

2018 - Ene Viht

Ene Viht (sündinud 06.08.1943) on ornitoloog, kes on keskendunud metsakanaliste (metsis, teder, laanepüü) uurimisele Eestis. Ene Viht hakkas metsakanaliste käekäiku Eestis süstemaatiliselt uurima 1970. aastate algusest ning tema eestvedamisel alustati 1978. aastal augustikuiste metsakanaliste loendustega püsimarsruutidel. Ene Vihti pikaajaline tegevus ornitoloogina on aluseks kõikide meie metsakanaliste bioloogia tundmisele Eestis. 

2018 - Toomas Jüriado

Toomas Jüriado (sündinud 13.07.1947) on keskkonnaajakirjanik, ajakirja Eesti Loodus sõnumitoimetaja. Pärast 1989. aastal Eesti Raadiosse tööle minemist sai Toomas Jüriadost kõigile tuttav raadiohääl. Ta on teinud aastaid loodusteemalisi raadiosaateid, milles on ta kuulajaid püüdnud linnu- ja linnulaulu teemadel harida. 1990.

2018 - Mall Hiiemäe

Mall Hiiemäe (sündinud 09.01.1937) on folklorist, kes on kogunud Eesti rahvaluulet ja uurinud rahvakalendrit. Mall Hiiemäe on jätkanud Jakob Hurda, Matthias Johann Eiseni ja Mart Mägeri tööd Eesti linnupärimuse uurimisel ja vahendamisel. Linnuhuvilistele on Mall Hiiemäe tuttav mitmete põhjalike artiklite kaudu erinevatest Eesti linnuliikidest rahvapärimuses. Mall Hiiemäe on avaldanud ka raamatu „Väike linnuraamat rahvapärimusest“ (2016). Mall Hiiemäe on EOÜ linnunimetuste komisjoni liige. 

2015 - Andres Kuresoo

Andres Kuresoo sündis 6. septembril 1954. aastal. Koolitee algas 1961. a. Elvas, kus ta 1972. a. lõpetas kohaliku keskkooli. Samal aastal astus Andres Tartu Riiklikku Ülikooli, mille lõpetas 1977. a. bioloogia erialal. Olles III kursuse üliõpilane, liitus ta ELUS-i ornitoloogiasektsiooniga. Kohe pärast ülikooli lõpetamist asus Andres püsivalt tööle Eesti TA Zooloogia- ja botaanika Instituudi zooloogiasektorisse , mis reorganiseeriti 2005. a. Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudiks, kus ta töötas teadurina oma elu lõpuni. Lisaks teadustööle hoolitses Andres pidevalt ka loodusteadusliku järelkasvu eest, juhendades arvukaid välipraktikume (nt Eesti linnud alates 2008. a., Sissejuhatus Eesti linnustikku) ning pidades maaülikooli loenguid (nt erizooloogia, veelinnud). 1994. a. aastal omistati Andresele (koos Kalev Rattiste, Vilju Lilleleht)  Eesti linnuatlase koostamise eest (kaasautor) Bio- ja keskkonnateaduste aasta preemia ning Riigi teaduspreemia.

2015 - Aivar Leito

Aivar Leito on sündinud 24. augustil 1954. aaastal. Ta lõpetas 1972. a. Haapsalu I Keskkooli, asudes seejärel tööle Zooloogia ja Botaanika lnstituudi zooloogia sektoris laborandina, ilmutades süvenemist, hoolsust ja head linnutundmist. Õppis 1975 - 1981 Tartu Riiklik Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonnas bioloogiat võttes suveti osa ZBI välitöödest.  Diplomeeritud bioloogina sai ta ametisse Eesti Metsainstituuti, kus töötas vaneminseneri (1981-84), teaduri (kuni 1989) ja vanemteadurina (kuni 1996), uurides eeskätt kaitsealuste suurlindude arvukust ja ökoloogiat. Tema erilist tähelepanu pälvis valgepõsk-lagle, kelle randeökoloogia teemal kaitses 1989.a. bioloogiakandidaadi teaduskraadi.

2015 - Raivo Mänd

Raivo Mänd on sündinud 2.detsembril 1954. aastal. Kooliteed alustas ta 1962. a. Saaremaal Randvere algkoolis, 1973.a. lõpetas Saaremaa Ühisgümnaasiumi (end V. Kingissepa nim. Keskkool). Samal aastal astus ta Tartu Riiklikku Ülikooli,  mille lõpetas 1978. aastal cum laude bioloogi-zooloogina. Raivo loodushuvi pärinebki juba varasest noorusest kui ta uitas ringi Saaremaa mitmekesises looduses, eriti koolipõlves Mullutu Suurlahe kallastel linde vaadeldes. Neist vaatlustest sugenes sügavam huvi mõista elusolendite käitumist, mis on saatnud Raivot tema pikal ja viljakal akadeemilisel teekonnal.

2013 - Eve Mägi

Eve Mägi sündis 22. jaanuaril 1951. a Haapsalus, kuid kasvas üles Raplamaal Vigalas. 1967. ja 1968. aasta suvised koolivaheajad veetis Eve Matsalu looduskaitsealal, kus aitas teha lindude uurimise välitöid. Need suved on Evele meelde jäänud parimatena maailma parimas paigas ning ära määranud tema elukutsevaliku ja hilisemad huvid.

Matsalus tihenes Eve koostöö kalakajaka uurimisrühmaga, mis jätkus Tartu ülikooli bioloogiatudengina. Sven Onno juhendamisel kogus ta Matsalu laidudel andmeid kalakajaka järelkurnade munemise kohta ja kirjutas sel teemal diplomitöö.

1974. a. sai Evest Matsalu Riikliku Looduskaitseala nooremteadur, hiljem teadur ja vanemteadur. Ta on pidanud seal mitmeid ameteid, kuid saanud põhiliselt siiski tegeleda Matsalu looduskaitseala lindude uurimisega. Tema põhitööks Matsalus on olnud linnustiku seire läbiviimine ja koordineerimine ning linnustiku uuringud pea kõigis Matsalu elupaikades. Eve on Matsalus töötanud üle 38 aasta ning on kõige kauem selles rahvuspargis töötanud teadlane.

2012 - Jüri Keskpaik

Jüri Keskpaik on sündinud 7. detsembril 1936. a. Narvas. Lindude uurimist alustas ta kooliõpilasena 1950. aastatel Pärnus Heinrich Veromanni juhendamisel, vaadeldes peamiselt rannalinde ja neid ka rõngastades.Tartu Ülikooli üliõpilasena spetsialiseerus ta lindude füsioloogia uurimisele. Zooloogia ja botaanika instituudi aspirandina tööts ta Länemaal Puhtu ornitoloogiajaamas, kus sisustas tolle aja kohta väga moodsa laboratooriumi.

2011 - Taivo Kastepõld

Taivo Kastepõld sündis 2. septembril 1942 Tartumaal Saadjärve lähistel Salu külas. Linnuhuvi kujunes välja juba väikese poisina loomi karjatades. Hästi on meeles karjamaalt leitud esimene sookiuru pesa ja rästapesad ümbritsevatest metsadest. Keskkoolipäevil kohtus Taivo Kastepõld Tartus ornitoloog Sven Onnoga, kes teda paar aastat varem loodud Matsalu Riiklikule Looduskaitsealale välitöödele abiliseks kutsus. Taivo nõustus ja nii veetis ta 1959. aasta suve esimese poole juba Matsalu lindude seltsis.

2011 - Mart-Olav Niklus

Mart-Olav Niklus on sündinud Tartus 22. septembril 1934. a. kooliõpetajate perekonnas vanima pojana. Eluslooduse vastu on ta huvi tundnud ja linnuvaatlustega tegelenud koolipõlvest saadik, st alates 1950ndatest aastatest. Esimene sellealane artikkel pealkirjaga „Ropka luha ja Aardla järve linnustikust” ilmus Loodusuurijate Seltsi juubelikoguteoses (1953, lk 375-181).

Liida sisu